Przywileje i ulgi dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie ze strony Miasta oraz w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 

ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Od 19 kwietnia 2014 przedsiębiorcy mogą już składać, w bełchatowskim magistracie, wnioski o zwolnienia.

 Uchwała zawiera dwie propozycje preferencji. Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków i budowli oraz tworzących nowe miejsca pracy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz:

a) w przypadku mikroprzedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 50.000 zł i stworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy,

b) w przypadku małych przedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 200.000 zł i stworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy,

c) w przypadku średnich przedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 500.000 zł i stworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy,

d) w przypadku pozostałych przedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 1.000.000 zł i stworzenie co najmniej 15 nowych miejsc pracy,

e) poniesienie dwuletnich kosztów zatrudnienia w kwocie wyższej niż kwota zwolnienia od podatku,

f) z uchwały będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli nowe inwestycje po 1 czerwca 2012 roku i na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały jej jeszcze nie zakończyli.


Druga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zwiększą zatrudnienie o co najmniej
15%. Zwolnienie przysługiwać będzie jeśli dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników będą dwukrotnie wyższe od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości. Nowe miejsca pracy muszą być również utrzymane przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia.

 "Wprowadziliśmy kolejne ulgi dla przedsiębiorców i inwestorów. Wszystko po to, aby stworzyć jeszcze lepsze warunki do tego, by potencjalny przedsiębiorca chciał inwestować w naszym mieście, rozwijał swoje gospodarcze możliwości i tworzył nowe miejsca pracy. W świetle uchwały koszty, które miałyby być poniesione na rzecz zwiększenia zatrudnienia, mają szansę być zrekompensowane przez ulgi w podatkach, jakie należne są gminie. Świadomie rezygnujemy z tych podatków – na rzecz tworzenia dodatkowych miejsc pracy. Dzięki preferencjom mamy szansę być atrakcyjnym partnerem dla potencjalnych przedsiębiorców” - podsumowuje Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa.

 Aby pomóc przedsiębiorcom i inwestorom radni przyjęli także drugą uchwałę, która zakłada zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat. Zwolnienia dotyczą gruntów, budynków i budowli na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną, na których zostanie uruchomiona działalność wytwórcza.

Teksty Uchwał wraz z wnioskami:

 >>> Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa

>>> Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis


POMOC PUBLICZNA
Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE inwestor może skorzystać z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:
- nowej inwestycji
- utworzenia nowych miejsc pracy

Masz pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chcesz korzystać. Uzyskujesz wsparcie aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy (2026 rok).

W województwie łódzkim możesz liczyć  na najwyższy poziom pomocy publicznej w Europie!
- 70% dla małych przedsiębiorstw
- 60% dla średnich przedsiębiorstw
- 50% dla dużych przedsiębiorstw

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA DZIAŁALNOŚĆ W ŁÓDZKIEJ SSE

- inwestycja minimum 100 000 EURO,
- utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia całej inwestycji (3 lata dla MŚP),
- utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw),
- udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji,
- zwolnienia podatkowe przysługują wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
- prowadzenie działalności gospodarczej, na którą zezwolenie może być wydane.

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności:
- produkcyjnych (w tym przetwórstwo spożywcze)
- usługowych (w tym transportowych i magazynowania)
- BPO (w tym informatycznych, R&D, księgowość, rachunkowość, call centres).

Wszystkie prawa zastrzeżone - 2015