Zgodnie z projektem północnej obwodnicy Miasta Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8 wyznaczony pas dla budowy obwodnicy przebiega przez tereny wsi:

 • Ludwików
 • Domiechowice
 • Ławy
 • Zawady
 • Kałduny
 • Dobrzelów
 • Helenów


oraz przez zachodnie obrzeża miasta Bełchatów.

Długość projektowanej obwodnicywynosi 10,92 km.

W Projekcie Budowlanym przyjęto do dalszych rozwiązań przekrój „2+1” pasowy według Instrukcji projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasmowych drogach dwukierunkowych, jako bardziej ekonomiczny, ale w szczególności ze względu na bezpieczeństwo ruchu. Przekrój „2+1” pasowy zastosowano na całej długości obwodnicy wraz z węzłami.

 

WĘZŁY DROGOWE

 

 • węzeł Nr 1 na skrzyżowaniu z dawnym przebiegiem drogi krajowej Nr 8


Węzeł Nr 1 to węzeł typu „trąbka” – bezkolizyjny. Wszystkie zaprojektowane relacje skrętne odbywają się bezkolizyjnie. W węźle tym nie ma relacji w lewo, tj. z kierunku Warszawy do Bełchatowa, gdzie prognozowany ruch dla tej relacji jest znikomy.

 • węzeł Nr 2 na przecięciu z drogą wojewódzką nr 484
 • węzeł Nr 3na przecięciu z drogą wojewódzką nr 485


Węzły Nr 2 i Nr 3 to węzły typu karo – częściowo bezkolizyjne (WB). Relacje kolizyjne występują na drogach podrzędnych – skrzyżowania typu średnie ronda. Relacje skrętne na drodze nadrzędnej (obwodnicy) odbywają się bezkolizyjnie.

 • węzeł Nr 4na końcu opracowania na skrzyżowaniu z dawnym przebiegiem drogi krajowej Nr 8


Węzeł Nr 4 to węzeł typu „trąbka” – częściowo bezkolizyjny. W węźle tym nie ma relacji w prawo z kierunku Wrocławia do Bełchatowa. Relacje kolizyjne występują na drodze podrzędnej, gdzie zaprojektowano skrzyżowanie typu małe rondo o promieniu wewnętrznym R = 14 m. Relacje skrętne na drodze nadrzędnej (obwodnicy) odbywają się bezkolizyjnie.
 

DROGI POPRZECZNE
 

        Projektowana obwodnica przecina istniejące drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Ze względu na ograniczenie bezpośredniej dostępności do obwodnicy poprzez skrzyżowania w poziomie, w miejscach przecięć z istniejącymi drogami zaprojektowano węzły bądź przejazdy. Wymaga to przebudowy istniejących dróg krzyżujących się z obwodnicą, w dostosowaniu do nowych warunków. Na odcinku leśnym pozostawiono jeden przejazd pod obwodnicą, w miejscu istniejącej drogi leśnej uznanej przez Nadleśnictwo Bełchatów za drogę zbiorczą- w km 1+817, 84. Pozostałe drogi leśne, które przecina obwodnica, pozostaną bez możliwości bezpośredniego przejazdu z jednej strony obwodnicy na drugą.
   
       W miejscu przecięcia obwodnicy zdrogą gminną nr 101253E zaprojektowano niweletę obwodnicy górą, pozostawiając drogę gminną po dotychczasowym jej śladzie.

       Droga powiatowa do Parzna, droga gminna nr 101262E oraz droga do Helenowa zostaną przebudowane jako przejazdy górą, nad obwodnicą.

     Drogi wojewódzkie nr 484 i 485, w granicach lokalizacji obwodnicy, staną siędrogami łącznicowymi węzłów Nr 2 i Nr 3.

 

DROGI DOJAZDOWE (WEWNĘTRZNE) RÓWNOLEGŁE DO OBWODNICY
 

      Trasa obwodnicy przecina na swej długości wiele pól uprawnych i łąk powodując, że jeden właściciel posiadać będzie działkę po dwóch stronach obwodnicy. Aby zapewnić właścicielom dojazdy do swoich działek, zaprojektowano drogi równoległe do obwodnicy, wykorzystując po części odcinki istniejących dróg polnych. Drogi te nie muszą mieć parametrów, jakie są wymagane dla dróg publicznych.Informacja została sporządzona na podstawie danych otrzymanych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.

Wszystkie prawa zastrzeżone - 2015